کلر Tag

اصلی ترین عناصر برای تولید کلر، کلر و سدیم هستند و همچنین این دو عنصر از اولین مواد معدنی استفاده شده توسط انسان می باشد به طوری که حدود 25 درصد از خون انسان از کلر و سدیم تشکیل شده است، از این رو کلرو...